Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề)

Bạn đang xem: Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề) tại quangtrungnt.edu.vn

Môn Toán thời gian làm bài 90 phút bắt đầu từ 14h30, ngày 7/7/2022.

Đáp án gợi ý môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 câu)

Mã: 101

1.A2.BỎ3. DỄ DÀNG4.C5.BỎ6.C7.C8.C9.BELL10.A11.C12. DỄ DÀNG13. DỄ DÀNG14.C15.BELL16.C17. QUYỀN LỢI18.C19. DỄ DÀNG20.BELL21.A22. QUYỀN LỢI23.C24.C25.C26.BELL27.A28. DỄ DÀNG29.ĐỨC30.C31.A32.KHÔNG33.BELL34. DỄ DÀNG35.C36. DỄ DÀNG37. DỄ DÀNG38. DỄ DÀNG39.BELL40.BELL41. DỄ DÀNG42. DỄ DÀNG43.BELL44.C45.BELL46. ​​DỄ DÀNG47. DỄ DÀNG48. DỄ DÀNG49.BELL50C

Mã: 102

1. DỄ DÀNG2.BỎ3. XÓA4.A5. DỄ DÀNG6. DỄ DÀNG7. DỄ DÀNG8.A9.BELL10. DỄ DÀNG11.C12.C13. QUYỀN LỢI14. QUYỀN LỢI15.BELL16.A17.C18.A19.BELL20.BELL21. DỄ DÀNG22. QUYỀN LỢI23.C24.C25.C26.BELL27.C28.A29.C30.BELL31.A32. DỄ DÀNG33.C34.C35. DỄ DÀNG36. DỄ DÀNG37.A38. DỄ DÀNG39.C40.BELL41.A42. DỄ DÀNG43.A44.C45.A46.A47.A48. DỄ DÀNG49.A50. DỄ DÀNG

Mã: 103

1. XÓA2 A3. XÓA4. DỄ DÀNG5. DỄ DÀNG6.C7. BỎ8. DỄ DÀNG9.A10.C11. QUYỀN LỢI12. QUYỀN LỢI13. QUYỀN LỢI14. DỄ DÀNG15. DỄ DÀNG16. QUYỀN LỢI17.A18.C19. DỄ DÀNG20.C21.A22. QUYỀN LỢI23. HẾT24. LOẠI BỎ25.C26. DỄ DÀNG27. DỄ DÀNG28.C29.C30.C31. DỄ DÀNG32.A33. DỄ DÀNG34.A35.A36.C37.BELL38.A39. DỄ DÀNG40.A41. DỄ DÀNG42.A43.A44.A45.BELL46. ​​DỄ DÀNG47. DỄ DÀNG48.A49.BELL50.A

Mã: 104

1.A2C3. XÓA4.BỎ5.BỎ6. DỄ DÀNG7. BỎ8.C9.BELL10. DỄ DÀNG11.C12. DỄ DÀNG13.A14. DỄ DÀNG15.C16.A17.A18. DỄ DÀNG19. DỄ DÀNG20.C21. DỄ DÀNG22. DỄ DÀNG23.A24.A25.C26. DỄ DÀNG27.C28.C29.A30.A31. DỄ DÀNG32. DỄ DÀNG33. DỄ DÀNG34.A35. DỄ DÀNG36.A37.C38.C39. DỄ DÀNG40. DỄ DÀNG41.C42.A43.C44.C45.A46.A47.C48.A49.C50C

Xem thêm: Tổng hợp cách giải toán bằng máy tính casio fx 580vn plus lớp 12

Mã: 105

1. XÓA2. DỄ DÀNG3. DỄ DÀNG4.A5.BỎ6. DỄ DÀNG7. BỎ8. QUYỀN LỢI9.A10.C11. QUYỀN LỢI12.C13.C14. QUYỀN LỢI15.BELL16.C17. QUYỀN LỢI18. DỄ DÀNG19.BELL20.A21.C22. DỄ DÀNG23.C24. DỄ DÀNG25.C26.C27.C28.BELL29.C30. DỄ DÀNG31. HẾT32. DỄ DÀNG33.A34.BELL35.A36. DỄ DÀNG37.A38.A39. DỄ DÀNG40.A41. DỄ DÀNG42.C43. DỄ DÀNG44.C45. DỄ DÀNG46.C47.C48. DỄ DÀNG49.A50.A

Mã: 106

1. XÓA2.BỎ3. DỄ DÀNG4.BỎ5. DỄ DÀNG6.A7.C8. QUYỀN LỢI9. DỄ DÀNG10. DỄ DÀNG11.A12. DỄ DÀNG13.C14. DỄ DÀNG15. DỄ DÀNG16.A17. QUYỀN LỢI18.A19.C20.BELL21. DỄ DÀNG22.C23.A24. LOẠI BỎ25. DỄ DÀNG26.A27.C28.C29.C30.A31.A32.KHÔNG33.C34.BELL35.A36.C37.BELL38.BELL39.C40.A41.C42.A43.BELL44.A45.BELL46.A47.C48.A49.C50C

Mã: 107

1. DỄ DÀNG2. DỄ DÀNG3. DỄ DÀNG4.BỎ5.BỎ6. DỄ DÀNG7.A8. DỄ DÀNG9. DỄ DÀNG10.A11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18. DỄ DÀNG19.C20.C21. DỄ DÀNG22. QUYỀN LỢI23.A24. DỄ DÀNG25.BELL26.BELL27.BELL28.A29.BELL30.A31. HẾT32.A33.A34.BELL35.A36.BELL37. DỄ DÀNG38.BELL39.BELL40.A41.BELL42. DỄ DÀNG43.A44.A45. DỄ DÀNG46. ​​DỄ DÀNG47.A48.BELL49. DỄ DÀNG50. DỄ DÀNG

Mã: 108

1.A2. DỄ DÀNG3. XÓA4.A5.C6. DỄ DÀNG7.A8. DỄ DÀNG9.A10.BELL11.A12.C13.A14. QUYỀN LỢI15.C16.A17. DỄ DÀNG18.A19.BELL20.C21.C22. QUYỀN LỢI23.C24. LOẠI BỎ25.BELL26.BELL27. DỄ DÀNG28.BELL29.ĐỨC30.C31. HẾT32. DỄ DÀNG33.BELL34.BELL35.C36. DỄ DÀNG37.A38.A39.C40. DỄ DÀNG41. DỄ DÀNG42. DỄ DÀNG43.A44. DỄ DÀNG45.C46.C47. DỄ DÀNG48. DỄ DÀNG49.C50C

Mã: 109

1C2.BỎ3. DỄ DÀNG4.BỎ5.BỎ6. BỎ7.C8.A9. DỄ DÀNG10.A11.A12. QUYỀN LỢI13.A14. QUYỀN LỢI15.A16. DỄ DÀNG17.A18. DỄ DÀNG19.BELL20.BELL21.C22.A23.C24. LOẠI BỎ25.A26. DỄ DÀNG27.BELL28. DỄ DÀNG29.ĐỨC30.C31.A32.C33.A34.A35.A36.C37.C38.C39.A40.C41.BELL42.BORSE43. DỄ DÀNG44.KHÔNG45.C46.A47.C48.BELL49. DỄ DÀNG50C

Mã: 110

1C2C3. DỄ DÀNG4.BỎ5.A6. BỎ7.C8.A9. DỄ DÀNG10.BELL11. DỄ DÀNG12.A13. QUYỀN LỢI14. QUYỀN LỢI15. DỄ DÀNG16. DỄ DÀNG17.A18.C19.C20.BELL21.C22. QUYỀN LỢI23.A24.C25.BELL26.A27.A28.A29.BELL30.C31.A32.KHÔNG33.BELL34.A35.BELL36.C37.A38.A39.A40.BELL41.C42.C43.A44.KHÔNG45.C46.C47.BELL48.A49.C50.A

Mã: 111

1.A2.BỎ3. XÓA4.A5. DỄ DÀNG6.A7. DỄ DÀNG8. DỄ DÀNG9C10.C11.A12. DỄ DÀNG13.A14.C15.BELL16. QUYỀN LỢI17.C18.C19.BELL20. DỄ DÀNG21 VÀ HƠN NỮA22. DỄ DÀNG23.C24.A25.A26.C27.BELL28. DỄ DÀNG29.A30.BELL31. DỄ DÀNG32. DỄ DÀNG33.A34.C35.BELL36.A37. DỄ DÀNG38.A39. DỄ DÀNG40. DỄ DÀNG41.C42.C43.BELL44. DỄ DÀNG45.C46.DOWN47.BELL48.C49. DỄ DÀNG50C

Xem thêm: Tổng hợp kiến ​​thức toán 12 – Công thức đại số đầy đủ nhất

Mã: 112

1.A2.BỎ3. XÓA4.A5. DỄ DÀNG6.A7. DỄ DÀNG8. DỄ DÀNG9C10.C11.A12. DỄ DÀNG13.A14.C15.BELL16. QUYỀN LỢI17.C18.C19.BELL20. DỄ DÀNG21 VÀ HƠN NỮA22. DỄ DÀNG23.C24.A25.A26.C27.BELL28. DỄ DÀNG29.A30.BELL31. DỄ DÀNG32. DỄ DÀNG33.A34.C35.BELL36.A37. DỄ DÀNG38.A39. DỄ DÀNG40. DỄ DÀNG41.C42.C43.BELL44. DỄ DÀNG45.C46.DOWN47.BELL48.C49. DỄ DÀNG50C

Mã: 113

1C2. DỄ DÀNG3. XÓA4.BỎ5.C6.C7.C8. DỄ DÀNG9.A10.C11. QUYỀN LỢI12. DỄ DÀNG13.C14. DỄ DÀNG15. DỄ DÀNG16. DỄ DÀNG17. QUYỀN LỢI18. DỄ DÀNG19. DỄ DÀNG20.C21. DỄ DÀNG22. DỄ DÀNG23. HẾT24.C25.A26.BELL27. DỄ DÀNG28.BELL29.C30.BELL31. DỄ DÀNG32.C33.A34.BELL35.A36.A37. DỄ DÀNG38.BELL39.C40. DỄ DÀNG41. DỄ DÀNG42.BORSE43.C44.KHÔNG45.C46.C47. DỄ DÀNG48.C49.BELL50.BELL

Mã: 114

1.A2. DỄ DÀNG3. DỄ DÀNG4.C5. DỄ DÀNG6. BỎ7.C8.A9C10.BELL11.C12.C13. DỄ DÀNG14. DỄ DÀNG15.C16.C17.C18.BELL19.BELL20.BELL21.A22. QUYỀN LỢI23.A24. LOẠI BỎ25. DỄ DÀNG26.A27.A28. DỄ DÀNG29.ĐỨC30.BELL31.A32. DỄ DÀNG33.C34.BELL35.A36.C37. DỄ DÀNG38. DỄ DÀNG39.A40. DỄ DÀNG41.A42.C43.A44.C45. DỄ DÀNG46.A47.BELL48.C49.BELL50C

Mã: 115

1. DỄ DÀNG2C3.C4.BỎ5.A6.A7.C8. QUYỀN LỢI9. DỄ DÀNG10.A11. DỄ DÀNG12. DỄ DÀNG13. QUYỀN LỢI14.A15. DỄ DÀNG16.A17.C18. DỄ DÀNG19. DỄ DÀNG20.BELL21 VÀ HƠN NỮA22.C23. DỄ DÀNG24. DỄ DÀNG25.A26.A27.C28. DỄ DÀNG29.ĐỨC30.BELL31. DỄ DÀNG32.C33.A34. DỄ DÀNG35.BELL36.A37.BELL38.C39.BELL40.BELL41.A42.BORSE43. DỄ DÀNG44.KHÔNG45.C46.A47.BELL48.A49.C50C

Mã: 116

1.A2. DỄ DÀNG3. XÓA4.C5. DỄ DÀNG6.C7.C8. QUYỀN LỢI9.A10.BELL11. DỄ DÀNG12. DỄ DÀNG13. DỄ DÀNG14.C15.C16.A17. DỄ DÀNG18.BELL19.A20.BELL21.A22.A23.A24. DỄ DÀNG25. DỄ DÀNG26.C27.A28.C29.A30.C31.C32. DỄ DÀNG33. DỄ DÀNG34. DỄ DÀNG35.A36. DỄ DÀNG37.A38. DỄ DÀNG39.C40.A41.C42.A43.A44.C45. DỄ DÀNG46.C47.C48.C49.C50. DỄ DÀNG

Mã: 117

1.A2C3.C4.A5.A6. DỄ DÀNG7.A8. QUYỀN LỢI9C10.C11.C12.A13.A14. DỄ DÀNG15.A16. QUYỀN LỢI17. DỄ DÀNG18.A19.BELL20.C21.C22. DỄ DÀNG23. HẾT24.C25.C26.BELL27.A28.BELL29.ĐỨC30.BELL31.C32. DỄ DÀNG33. DỄ DÀNG34.A35.BELL36. DỄ DÀNG37.A38.BELL39. DỄ DÀNG40.A41. DỄ DÀNG42. DỄ DÀNG43. DỄ DÀNG44.C45.A46.C47.BELL48.C49.BELL50.A

Xem thêm: Dạng bài Vay mượn tiền nộp thi THPT Quốc gia có lời giải

Mã: 118

1. DỄ DÀNG2 A3.C4.BỎ5.BỎ6.A7.C8. DỄ DÀNG9. DỄ DÀNG10.A11. QUYỀN LỢI12. QUYỀN LỢI13. DỄ DÀNG14.A15.C16. DỄ DÀNG17.C18. DỄ DÀNG19.BELL20.BELL21. DỄ DÀNG22.C23.C24. LOẠI BỎ25.A26. DỄ DÀNG27. DỄ DÀNG28.A29.C30.A31. HẾT32.C33.C34.C35.BELL36.C37.BELL38.BELL39.C40.BELL41. DỄ DÀNG42. DỄ DÀNG43. DỄ DÀNG44.C45.A46.DOWN47.A48. DỄ DÀNG49. DỄ DÀNG50.BELL

Mã: 119

1. XÓA2. DỄ DÀNG3. DỄ DÀNG4.A5.C6. DỄ DÀNG7.A8.A9.A10.C11.A12. DỄ DÀNG13.A14. DỄ DÀNG15. DỄ DÀNG16.C17.A18.BELL19.A20.BELL21 VÀ HƠN NỮA22.C23. DỄ DÀNG24. DỄ DÀNG25. DỄ DÀNG26.C27.A28.A29.BELL30. DỄ DÀNG31. DỄ DÀNG32.A33.BELL34.BELL35. DỄ DÀNG36.BELL37.A38.BELL39.BELL40.BELL41. DỄ DÀNG42.A43.BELL44.KHÔNG45. DỄ DÀNG46.DOWN47. DỄ DÀNG48.A49.BELL50.A

Mã: 120

1. XÓA2 A3. XÓA4.A5.BỎ6. DỄ DÀNG7.A8. QUYỀN LỢI9.A10.C11.C12. QUYỀN LỢI13. QUYỀN LỢI14. DỄ DÀNG15. DỄ DÀNG16. DỄ DÀNG17. QUYỀN LỢI18.C19.BELL20. DỄ DÀNG21. DỄ DÀNG22.C23. HẾT24.C25.A26.C27. DỄ DÀNG28. DỄ DÀNG29.A30.BELL31.A32.A33. DỄ DÀNG34.BELL35.BELL36.A37.BELL38.C39. DỄ DÀNG40.C41.C42.C43.A44. DỄ DÀNG45. DỄ DÀNG46.A47.C48. DỄ DÀNG49.A50C

Mã: 121

1.A2. DỄ DÀNG3. XÓA4.A5.A6. BỎ7.C8. QUYỀN LỢI9. DỄ DÀNG10.C11. QUYỀN LỢI12.A13.C14. DỄ DÀNG15.A16.C17. QUYỀN LỢI18.C19. DỄ DÀNG20.A21.A22. DỄ DÀNG23. HẾT24.C25.C26.A27.A28.A29.C30.BELL31.C32.KHÔNG33.BELL34.C35.BELL36. DỄ DÀNG37. DỄ DÀNG38.BELL39.BELL40.A41.C42. DỄ DÀNG43. DỄ DÀNG44. DỄ DÀNG45.C46. ​​DỄ DÀNG47.C48. DỄ DÀNG49.A50.A

Mã: 122

1. DỄ DÀNG2 A3. DỄ DÀNG4. DỄ DÀNG5.BỎ6. DỄ DÀNG7.A8.A9.A10. DỄ DÀNG11.C12.A13.C14.A15.A16.A17. QUYỀN LỢI18.BELL19.BELL20.C21 VÀ HƠN NỮA22.C23. HẾT24.C25.A26.C27.A28.A29.BELL30.BELL31. HẾT32.C33.A34.BELL35.A36.C37.BELL38.BELL39.C40.C41.BELL42.C43.A44.KHÔNG45.C46.C47.A48.BELL49.C50C

Mã: 123

1. DỄ DÀNG2.BỎ3.A4.C5. DỄ DÀNG6. DỄ DÀNG7. BỎ8. DỄ DÀNG9. DỄ DÀNG10.BELL11. DỄ DÀNG12.A13.C14.C15.A16.A17. QUYỀN LỢI18. DỄ DÀNG19. DỄ DÀNG20.A21 VÀ HƠN NỮA22.C23.A24. DỄ DÀNG25.BELL26. DỄ DÀNG27.BELL28.A29.C30.C31. DỄ DÀNG32. DỄ DÀNG33.A34.A35.BELL36.BELL37.C38.C39.A40.BELL41.BELL42.C43.C44.C45.A46.A47.BELL48.C49.BELL50C

Mã: 124

1.A2C3. XÓA4.A5.BỎ6.A7. DỄ DÀNG8. DỄ DÀNG9.BELL10. DỄ DÀNG11. DỄ DÀNG12. QUYỀN LỢI13.A14.C15.BELL16. QUYỀN LỢI17. DỄ DÀNG18. DỄ DÀNG19.A20.C21.A22. QUYỀN LỢI23.C24. DỄ DÀNG25.A26.A27.A28.C29.C30.BELL31.A32.C33.A34.C35. DỄ DÀNG36.A37. DỄ DÀNG38.C39. DỄ DÀNG40.BELL41.C42. DỄ DÀNG43. DỄ DÀNG44.C45.C46. ​​DỄ DÀNG47. DỄ DÀNG48.BELL49.BELL50C

>>> Đáp án kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất

>>> Những mốc quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

Xem thêm

Nhớ để nguồn bài viết này: Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề) của website quangtrungnt.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục
#Đáp #án #môn #Toán #thi #tốt #nghiệp #THPT #mã #đề

Xem thêm  Khám Phá Ngay Top 10 Địa Chỉ Học Spa TPHCM Tốt Nhất Hiện Nay

Viết một bình luận