Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Trị

Bạn đang xem: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Trị tại quangtrungnt.edu.vn
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Khu vực Quảng Trị 32 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Học ở nước ngoài_32 800 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3 Quảng Trị 32 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Quân nhân, Công an tại
ngũ_32 900 01 Tạ Quang Bửu Khu vực 3 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 Sở GD&ĐT Quảng Trị 000 Phường 1-TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 THPT chuyên Lê Quý
Đôn 024 Phường 5-TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 THPT Đông Hà 025 Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 THPT Lê Lợi 026 Phường 5- TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 THPT Phan Châu Trinh 027 Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 Trung tâm KTTH-HN tỉnh 028 Phường 1- TP. Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 Trung tâm GDTX Đông
Hà 051 Phường 1-Thị xã Đông hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 TC nghề Quảng Trị 063 Phường 5, TP Đông Hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 TH, THCS và THPT
Trưng Vương 066 Đông Hà, Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thành phố Đông Hà 01 Trung tâm GDNN-GDTX
TP. Đông Hà 071 Phường 1, TP. Đông hà Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 THPT Thị xã Quảng Trị 016 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 Phổ thông DTNT tỉnh 017 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 THPT Nguyễn Huệ 018 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 Trung tâm GDTX TX
Quảng trị 053 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 Trung tâm KTTH-HN TX
Quảng trị 057 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 Trung tâm GDNN-GDTX
TX. Quảng trị 073 Phường1, TX. Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Thị xã Quảng Trị 02 Phòng GD&ĐT TX
Quảng Trị 902 Phường1-Thị xã Quảng Trị Khu vực 2 Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 THPT Vĩnh Linh 043 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 THPT Cửa Tùng 044 Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 THPT Nguyễn Công Trứ 045 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 THCS&THPT Bến Quan 046 TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 Trung tâm GDTX Vĩnh
Linh 056 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 Trung tâm KTTH-HN
Vĩnh Linh 058 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 THPT Bến Hải 067 Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 Trung tâm GDNN-GDTX
Vĩnh Linh 076 TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Vĩnh Linh 03 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh 903 Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 THPT Cồn Tiên 039 Xã Hải Thái-H. Gio Linh Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 THPT Gio Linh 040 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 THPT Nguyễn Du 041 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 Trung tâm GDTX Gio
Linh 055 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 Trung tâm GDNN-GDTX
Gio Linh 075 TT Gio Linh, H. Gio Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Gio Linh 04 Phòng GD&ĐT Gio Linh 904 Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 THPT Tân Lâm 030 Xã Cam Thành-H. Cam Lộ Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 THPT Cam Lộ 031 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 THPT Lê Thế Hiếu 032 Xã Cam Chính-H. Cam Lộ Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 Trung tâm GDTX Cam Lộ 050 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 THPT Chế Lan Viên 064 Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 Trung tâm GDNN-GDTX
Cam Lộ 070 TT Cam Lộ, H. Cam Lộ Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Cam Lộ 05 Phòng GD&ĐT Cam Lộ 905 Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 THPT Triệu Phong 020 Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 THPT Chu Văn An 021 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 THPT Vĩnh Định 022 Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 Trung tâm GDTX Triệu
Phong 054 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 THPT Nguyễn Hữu Thận 062 Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 Trung tâm GDNN-GDTX
Triệu Phong 074 TT ái Tử, H. Triệu Phong Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Triệu Phong 06 Phòng GD&ĐT Triệu
Phong 906 Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 THPT Bùi Dục Tài 011 Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 THPT Hải Lăng 012 Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 THPT Trần Thị Tâm 013 Xã Hải Quế -H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm 014 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 Trung tâm GDTX Hải
Lăng 052 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 Trung tâm GDNN-GDTX
Hải Lăng 072 TT Hải Lăng, H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hải Lăng 07 Phòng GD&ĐT Hải Lăng 907 Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng Khu vực 2 NT Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 THPT Hướng Hoá 034 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 THPT Lao Bảo 035 Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 Trung tâm GDTX Hướng
Hoá 048 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 THPT Hướng Phùng 059 Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 THPT A Túc 061 Xã A Túc H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 Trung tâm GDNN-GDTX
Hướng Hoá 068 TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Hướng Hóa 08 Phòng GD&ĐT Hướng
Hóa 908 Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Đakrông 09 THPT Đakrông 037 TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Đakrông 09 Trung tâm GDTX
Đakrông 049 TT Krông Klang-H. Đakrông Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Đakrông 09 THPT Số 2 Đakrông 060 Xã Tà Rụt-H. Đakrông Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Đakrông 09 Trung tâm GDNN-GDTX
Đakrông 069 TT Krông Klang, H. Đakrông Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện Đakrông 09 Phòng GD&ĐT Đakrông 909 Xã Mò ó-H. Đakrông Khu vực 1 Quảng Trị 32 Huyện đảo Cồn Cỏ 10 Huyện đảo Cồn Cỏ 065 Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Khu vực 1
Xem thêm

Nhớ để nguồn bài viết này: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Trị của website quangtrungnt.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục
#Danh #sách #tất #cả #các #mã #trường #mã #quận #huyện #tỉnh #tại #Quảng #Trị

Xem thêm  Người trong bao - Ngữ văn lớp 11 [mới nhất 2023]

Viết một bình luận