Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Bình

Bạn đang xem: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Bình tại quangtrungnt.edu.vn
Tên Tỉnh/TP
Tỉnh/TP Tên Quận/Huyện
Quận/ Huyện Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Khu vực Quảng Bình 31 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Học ở nước ngoài_31 800 Khu vực 3 Quảng Bình 31 Sở Giáo dục và Đào
tạo 00 Quân nhân, Công an tại
ngũ_31 900 Khu vực 3 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THPT Đào Duy Từ 002 Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THPT Đồng Hới 003 Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THPT Chuyên Võ
Nguyên Giáp 004 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THPT Phan Đình Phùng 005 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 Phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh 006 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 TT GD-DN Đồng Hới 007 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 Cao đẳng nghề Quảng
Bình 049 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 TC nghề số 9 050 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THCS và THPT Chu Văn
An 057 Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 TT GDTX Đồng Hới 601 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 TT KTTH HN-DN Đồng
Hới 602 Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 THPT Chuyên Quảng
Bình 620 Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thành phố Đồng Hới 01 Cao đẳng Sư phạm
Quảng Bình 621 Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 THPT Tuyên Hoá 009 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 THPT Lê Trực 010 Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 THPT Phan Bội Châu 011 Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 THCS và THPT Bắc Sơn 012 Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 TT GD-DN Tuyên Hoá 013 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 TT GDTX Tuyên Hóa 603 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Tuyên Hóa 02 TT KTTH HN-DN Tuyên
Hóa 604 TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 THPT Minh Hoá 015 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 THCS và THPT Hoá Tiến 016 Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 TT GD-DN Minh Hoá 017 Xã Yên Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 THCS và THPT Trung
Hoá 046 Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 TT GDTX Minh Hóa 605 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Minh Hóa 03 TT KTTH HN-DN Minh
Hóa 606 TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT Quang Trung 021 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT Quang Trung 059 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT số 1 Quảng Trạch 607 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT số 2 Quảng Trạch 608 Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT số 4 Quảng Trạch 609 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 TT GDTX Quảng Trạch 610 Xã Quảng Long, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 TT KTTH HN-DN Quảng
Trạch 611 TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT Số 3 Quảng Trạch 618 Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Quảng Trạch 04 THPT Số 5 Quảng Trạch 619 Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh
Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT số 1 Bố Trạch 025 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT số 2 Bố Trạch 026 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT số 3 Bố Trạch 027 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT số 5 Bố Trạch 028 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THCS và THPT Việt
Trung 029 TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT số 4 Bố trạch 030 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 TT GD-DN Bố Trạch 031 Xã Trung Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT Lê Quý Đôn 052 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT Hùng Vương 053 Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT Trần Phú 054 Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT Nguyễn Trãi 055 Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 THPT Ngô Quyền 056 TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 TT GDTX Bố Trạch 612 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Bố Trạch 05 TT KTTH HN-DN Bố
Trạch 613 TT. Hoàn Lão,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 THPT Quảng Ninh 033 Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 THPT Ninh Châu 034 Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 TT GD-DN Quảng Ninh 035 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 036 Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 058 Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 TT GDTX Quảng Ninh 614 TT. Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Quảng Ninh 06 TT KTTH HN-DN Quảng
Ninh 615 Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THPT Lệ Thuỷ 038 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THPT Hoàng Hoa Thám 039 TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THPT Trần Hưng Đạo 040 Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THPT Nguyễn Chí Thanh 041 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 TT GD-DN Lệ Thuỷ 042 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THPT KT Lệ Thuỷ 043 Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 THCS và THPT Dương
Văn An 045 Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 TT GDTX Lệ Thủy 616 TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Huyện Lệ Thủy 07 TT KTTH HN-DN Lệ
Thủy 617 Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 NT Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 THPT Lương Thế Vinh 019 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 THPT Lê Hồng Phong 020 Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm 022 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 TT GD-DN Quảng Trạch 023 Phường Quảng Long, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng
Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 THPT Lê Lợi 044 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 1 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 TT GD-DN Ba Đồn 051 Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2 Quảng Bình 31 Thị xã Ba Đồn 08 THPT Lê Lợi 060 Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình Khu vực 2
Xem thêm

Nhớ để nguồn bài viết này: Danh sách tất cả các mã trường, mã quận huyện tỉnh tại Quảng Bình của website quangtrungnt.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục
#Danh #sách #tất #cả #các #mã #trường #mã #quận #huyện #tỉnh #tại #Quảng #Bình

Xem thêm  Ngành hải dương học - Học ngành hải dương học ra trường làm gì? - Đề án 2020

Viết một bình luận