Cực Trị Của Hàm Số

Bạn đang xem: Cực Trị Của Hàm Số tại quangtrungnt.edu.vn

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 12
 • SGK hình học 12
 • SGK Giải tích 12 nâng cao
 • SGK Hình Học 12 Nâng Cao
 • Lời giải Sách bài tập Toán lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Giải Tích Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Toán lớp 12 nâng cao
 • Sách bài tập giải tích lớp 12
 • Sách bài tập Giải tích lớp 12 nâng cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hình Học Lớp 12

Sách Giải Toán 12 bài 2: Cực trị của hàm số giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận logic và logic, hình thành năng lực vận dụng kết quả. kiến thức toán học trong cuộc sống và trong các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Giải tích 12 Bài 2 trang 13: Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), chỉ ra điểm mà mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):

a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞);

b) y = x/3(x+ 3)2 trong các khoảng (1/2; 3/2) và (3/2; 4).

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 13 1

Câu trả lời:

a) Tại x = 0 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

Xét dấu đạo hàm:

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 12 Giải Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 13 2

b) Tại x = 1 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4/3.

Tại x = 3 hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Xét dấu đạo hàm:

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Bài Tập Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 13 3

Câu trả lời:

Với x > 0 ta có Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 14 2 f'(xo+ ).

Với x f'(xo- ).

Vậy f'(xo) = 0.

Trả lời câu hỏi Giải tích 12 Bài 2 trang 14: a) Dùng đồ thị xét các hàm số sau có cực trị hay không?

• y = -2x + 1;

• y = x/3(x-3)2 (H.8).

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại của cực trị và dấu của đạo hàm.

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 14 3

Câu trả lời:

a, Hàm số y = -2x + 1 không có cực trị.

Hàm số y = x/3(x-3)2 có cực đại tại x = 1 và cực tiểu tại x = 3.

b, Nếu hàm số có một cực trị thì dấu của các đạo hàm trái phải của điểm cực trị sẽ khác dấu.

Câu trả lời:

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 16 1

Vậy hàm số không có đạo hàm tại x = 0.

Nhưng dựa trên đồ thị của hàm y = |x|. Ta có hàm số đạt cực đại tại x = 0.

Trả lời câu hỏi Giải tích 12 Bài 2 trang 16: Áp dụng quy tắc I, tìm các điểm cực trị của hàm số sf(x) = x(x^2 – 3).

Câu trả lời:

1. Chi phí sinh hoạt: Đ = RẺ

2. f'(x) = 3x^2 – 3. Cho f'(x) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = -1.

3. Ta có bảng biến thiên:

Giải Bài Tập Toán 12 | Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Giải Toán Lớp 12 Tập 2 Trang 16 2

Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và giá trị lớn nhất bằng 2

Hàm số có cực tiểu tại x = 1 và giá trị cực tiểu là -2.

Bài 1 (trang 18 SGK Giải tích 12): Áp dụng Quy tắc 1, tìm cực trị của các hàm số sau:

a) y = 2×3 + 3×2 – 36x – 10

Xem thêm: Bài 21 trang 12 SGK toán tập 1 – Giải chi tiết và đáp án – Kien Guru

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 11

Câu trả lời:

Một) TXĐ : Đ = RẺ

y’ = 6×2 + 6x – 36

y’ = 0 x = -3 hoặc x = 2

Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 12

Kết luận :

Hàm số đạt cực đại tại x = -3 ; yCD = 71

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; yCT = -54.

b) TXĐ : Đ = RẺ

y’= 4×3 + 4x = 4x(x2 + 1) = 0;

y’ = 0 x = 0

Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 1 Trang 18 SGK Giải Tích 12 13

Vậy hàm số có cực tiểu tại x = 0; yCT = -3

Hàm số không có điểm cực đại.

c) TXĐ: Đ = R{0}

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 14

y’ = 0 x = ±1

Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 15

Vậy hàm số đạt cực đại tại x = -1; yCD = -2;

hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; yCT = 2 .

d) TXĐ : Đ = RẺ

y’= (x3)’.(1 – x)2 + x3.[(1 – x)2]’

= 3×2.(1 – x)2 + x3.2(1 – x).(1 – x)’

= 3×2(1 – x)2 – 2×3(1 – x)

= x2.(1 – x)(3 – 5x)

y’ = 0 ⇔ x = 0; x = 1 hoặc x = 3/5

Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 1 Trang 18 SGK Giải Tích 12 16

Vậy hàm số đạt cực đại tại x = Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 1 Trang 18 SGK Giải Tích 12 17

Hàm số đạt cực tiểu tại xCT = 1.

(Chú ý: x = 0 không phải là một cực trị vì tại điểm đó đạo hàm bằng 0 nhưng đạo hàm không đổi dấu khi đi qua x = 0.)

e) Tập xác định: D=R.

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 18

Bảng biến thiên:

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Tập 1 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 19

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x = 1/2.

Bài 2 (trang 18 SGK Giải tích 12): Áp dụng Quy tắc 2, tìm các cực trị của hàm số sau:

a) y = x4 – 2×2 + 1 ;

Xem thêm: Soạn bài Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) | Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất 12

b) y = sin2x – x

c) y = sinx + cosx ;

d) y = x5 – x3 – 2x + 1

Câu trả lời:

a) TXĐ: Đ = R .

+ y’ = 4×3 – 4x

y’ = 0 ⇔ 4x(x2 – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1.

+ y” = 12×2 – 4

y”(0) = -4

y”(1) = 8 > 0 ⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

y”(-1) = 8 > 0 ⇒ x = -1 là điểm cực tiểu của hàm số.

b) Chi phí sinh hoạt: D = RẺ

+ y’ = 2cos2x – 1;

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 11

+ y” = -4.sin2x

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 12

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 13 (k ∈ Z) là các điểm cực đại của hàm số.

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 14

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 15 (k ∈ Z) là các điểm cực tiểu của hàm số.

c) Chi phí sinh hoạt: D = RẺ

+ y’ = cos x – sin x.

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 16

+ y” = -sin x – cos x = Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 17

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 18

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 19 là các điểm cực đại của hàm số.

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 20

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 21 là các điểm cực tiểu của hàm số.

d) Chi phí sinh hoạt: D = RẺ

+ y’= 5×4 – 3×2 – 2

y’ = 0 5×4 – 3×2 – 2 = 0

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 2 Trang 18 SGK Giải Tích 12 22

⇔ x = ±1.

+ y” = 20×3 – 6x

y”(-1) = -20 + 6 = -14

⇒ x = -1 là điểm cực đại của hàm số.

y”(1) = 20 – 6 = 14 > 0

⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

Bài 3 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0 nhưng vẫn có cực tiểu tại điểm đó.

Câu trả lời:

Hàm số có tập xác định D = R và liên tục trên R.

+ Chứng minh hàm Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 3 Trang 18 SGK Giải Tích 12 11 không có đạo hàm tại x = 0.

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án và lời giải

Xem xét giới hạn Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 3 Trang 18 SGK Giải Tích 12 12Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 3 Trang 18 SGK Giải Tích 12 13 :

Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 3 Trang 18 SGK Giải Tích 12 14

⇒Không có giới hạn Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 3 Trang 18 SGK Giải Tích 12 15

Hay hàm số không có đạo hàm tại x = 0.

+ Chứng minh hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 (Dựa vào định nghĩa).

Ta có: f(x) > 0 = f(0) với x ∈ (-1 ; 1) và x 0

⇒ Hàm số y = f(x) đạt cực tiểu tại x = 0.

Bài 4 (trang 18 SGK Giải tích 12): Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m thì hàm số

y = x3 – mx2 – 2x + 1

luôn có cực đại và cực tiểu.

Câu trả lời:

TXĐ : Đ = RẺ

+ y’ = 3×2 – 2mx – 2

y’ = 0 ⇔ 3×2 – 2mx – 2 = 0 Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 4 Trang 18 SGK Giai Tích 12 11

+ y” = 6x – 2m.

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 4 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 4 Trang 18 SGK Giải Tích 12 13 là một điểm cực đại của hàm số.

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 4 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 14

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 4 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 15 là điểm cực tiểu của hàm số.

Vậy hàm số luôn có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

Bài 5 (trang 18 SGK Giải tích 12): Tìm a, b để các điểm cực trị của hàm số

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 11

đều trừ dương và xo = -5/9 là điểm cực đại.

Câu trả lời:

TXĐ: Đ=R.

+ y’ = 5a2x2 + 4ax – 9.

⇒ y” = 10a2x + 4a.

– Nếu a = 0 thì y’ = -9

⇒ Hàm số không có cực trị (loại)

– Nếu a ≠ 0.

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 12Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 13

Các cực trị của hàm đều dương

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 14

Các cực trị của hàm đều dương

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 15

Vì thế Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 Sổ điểm 12 lớp 12 16 hoặc Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 5 Trang 18 SGK Giai Tích 12 17 là các giá trị bắt buộc.

Bài 6 (trang 18 SGK Giải tích 12): Xác định giá trị của tham số m để hàm số m để hàm số Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Bài 6 Trang 18 SGK Giải Tích 12 11 đạt giá trị cực đại tại x = 2.

Câu trả lời:

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 6 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 12

Ta có bảng biến thiên:

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12 Lớp 6 Trang 18 Sổ điểm lớp 12 13

Dựa vào BBT hàm số đạt cực đại tại x = -m – 1 .

Hàm số đạt cực đại tại x = 2 ⇔ -m–1 = 2 ⇔ m = -3.

Vậy m = -3.

Xem thêm

Nhớ để nguồn bài viết này: Cực Trị Của Hàm Số của website quangtrungnt.edu.vn

Chuyên mục: Giáo Dục
#Cực #Trị #Của #Hàm #Số

Xem thêm  Giải toán lớp 6 trang 24 tập 1 SGK sách Kết Nối Tri Thức

Viết một bình luận