Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Chủ nhật - 13/12/2020 22:06 5.127 0
      PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 

     Số:      /KH-THCSQT                                 Tam Sơn , ngày  28  tháng  9  năm 2020

       

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

 
 

A. NHỮNG THÀNH TÍCH  ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2019-2020 :
1. Chất lượng giáo dục:
+ Học lực của học sinh cuối năm học:
   - Loại Giỏi: 18 em, tỉ lệ: 7,32%   - Khá: 75 em , tỉ lệ: 30,49%
   - Trung bình : 122 em, tỉ lệ 49,59%,             - Yếu : 31 em, tỉ lệ 12,6%      
   - Kém : 0 em, tỉ lệ 0%   ;
      +  Công tác xét tốt nghiệp THCS đúng quy chế: 62/62 học sinh TN, tỉ lệ 100%
      + Hạnh kiểm của học sinh cuối năm học:
- Loại Tốt : 205 tỉ lệ 83,3 %;             - Khá : 38 em, tỉ lệ 15,45 %,  
- Trung bình : 3 em tỉ lệ 1,2 %,                    - Yếu : 0  % .
* Kết quả các hội thi cấp huyện.
                 - Về văn hóa đạt 5 giải, trong đó: 1 giải nhì địa lý 9; 01 giải KK Ngữ văn 9; 01 giải KK Tin 9; 01 giải nhất Văn 8; 01 giải khuyến khích Văn 8.  
                 - Về thi thể thao đạt: 23 giải
* Kết quả phổ cập giáo dục THCS :
- Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 86/86 hs, tỷ lệ 100 %.
- Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp Tiểu học: 279/280hs, tỷ lệ: 99,64%.
- Tỉ lệ HS tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6: 60/60 hs, tỷ lệ 100%.
 • Tỉ lệ HS lớp 9 tốt nghiệp THCS (2 hệ) trong năm học: 100%.
 • Tỉ lệ TTN từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ): 95,2 %.
2. Danh hiệu tập thể trường : Tập thể LĐTT
3. Chi bộ Đảng:  HTNV (Hoàn thành nhiệm vụ)
4. Các đoàn thể : Công đoàn: Vững mạnh; Chi Đoàn: VM  ;  Liên đội : XS  
5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên: CSTĐ : 03 , LĐTT: 17.
* Tồn tại:
Chất lượng về học lực còn thấp so với mặt bằng chung của huyện, phong trào mũi nhọn như thi học sinh giỏi về văn hóa kết quả chưa cao.
         B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021:
  Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục; Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; Công văn số 1502/SGDĐT ngày 07/9/2020 của Sở  GDĐT tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; Công văn số 132/ PGD-ĐTTHCS ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Phòng GDĐT Núi Thành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2020-2021, Trường THCS Quang Trung xây dựng phương hướng nhiệm vụ  năm học 2020-2021 như sau:
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
1. Trường, lớp, học sinh :
1.1 Trường :  Tổng số phòng học: 6 phòng đủ phòng học 2 ca /ngày
1.2 Lớp: Có 8 lớp  với  tổng số  245 HS
2. Đội ngũ CB, GV, NV :
           Tổng số CBGVNV: 21  Trong đó: BGH: 02 ; GV: 13; NV: 05 ; TPT: 01; Đảng viên:13; 100% GV đạt chuẩn ; 9/14 GV trình độ CM trên chuẩn, tỉ lệ 64,3%
      * Thuận lợi :
           - Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN các Hội đoàn thể của xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục.
      - Được sự  quan tâm lãnh chỉ đạo của PGD-ĐT Núi thành trong công tác quản lý cũng như công tác chuyên môn dạy và học.
     - Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn.
      - Cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư đảm bảo cho dayjvaf học.
      * Khó khăn :
     - Số lượng gv/ môn học ít nhiều môn chỉ có 1 giáo viên  nên việc sinh hoạt CM dự giờ rút kinh nghiệm khó khăn.
     - Thiếu phòng học để dạy 2 buổi / ngày nhằm nâng cao chất lượng đại trà.
     - Đời sống của 1 số phụ huynh còn khó khăn , ít quan tâm đến việc học tập của học sinh
     - Địa bàn xã rộng , cách trở sông suối, đèo dốc gây khó khăn đi lại đặc biệt trong mùa mưa lũ, nhiều em đi bộ hàng chục Km  ảnh hưởng đến  học tập.
     - Một số học sinh giỏi chuyễn trường phong trào mũi nhọn gặp khó khăn.
     - Đội ngũ Gv thiếu ( Môn Hóa, MT)
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái, củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới, tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CTGDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CTGDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương: tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyên tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/10/2017 của  Huyện ủy Núi Thành thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TUngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Kế hoạch số 131/KH- UBND ngày 02/10/2018 kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 18/10/2017 của Huyện ủy Núi Thành.
III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia
        1.1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
   Tham mưu đề xuất PGD, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện việc sắp xếp trường lớp theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của  đơn vị ; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với đặc thù của giáo dục phổ thông ; bảo đảm các nguyên tắc được nêu trong Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Việc rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai CT GDPT mới.
 1. 2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
 1. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục đề tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị... Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định, xây dựng trường, lớp hạnh phúc  thực sự để thu hút học sinh đến trường.
 2. Tổ chức kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và mua bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai CTGDPT mới. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác quản lý thiết bị dạy học; giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.
 3. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
       1.3. Tham mưu  UBND huyện tiếp tục đầu tư nguồn lực, hoàn thành các hạn mục để thực hiện xây dựng kiểm định chất lượng, trường đạt chuẩn quốc gia  theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.
       1.4. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng và hình thành thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc sách cho học sinh. Xây dựng “Thư viện tiên tiến”
 2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
     2.1. Xây dựng  kế hoạch giáo dục môn học
  Đẩy mạnh thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:
          a. Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của CT GDPT hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.
b. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch hoạt động giáo dục phù hợp, tăng cường áp dụng các hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 1212/SGDĐT-GDTrH; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, rèn luyện kĩ năng sống, nâng cao hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông, ..., nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, gắn kết với việc thực hiện CT GDPT 2018.
   2.2. Tổ chức dạy học ngoại ngữ
- Nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh về trình độ, phương pháp và nghiệp vụ sư phạm.
- Thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016 của Bộ GDĐT.
    2.3. Tiếp tục triển khai Đề án hướng nghiệp theo Quyết định 522, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:(1) Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; (2) đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp ;(3) phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; (4) tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường; (5) bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau TN THCS; (6) huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáodục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông: (7) tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tăng cường các hoạt động giáo dục khởi nghiệp, tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh .
     2.4. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học;... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh  theo Thông tư số 31/2017/TT- BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Tiếp tục  thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/T'T- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
           Xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, không để xảy ra bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện, văn hóa ứng xử trường học.
2.5. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên CNTT và truyền thông
2.6. Tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới; quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định, bài võ cổ truyền,  xây dựng cũng cố câu lạc bộ bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn trong GV và học sinh. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thể dục theo nhạc, sinh hoạt tập thể, … được thực hiện thường xuyên, thu hút học sinh tích cực tham gia góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.
          Triển khai công tác phòng chống thương tích cho HS (tập trung tổ chức ngoại khóa phòng chống đuối nước), xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của trẻ em giai đoạn 2019- 2021.
Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập. rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
2.7. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong  Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đồng các cấp.
       Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 58/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất ượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp vào cuối năm học.
      2.8. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học
      a. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp Khoa học - Công nghệ - Kĩ thuật - Toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.


     b. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

     c. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     d. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Vận dụng các hình thức dạy học linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học do dịch bệnh covid - 19 gây ra.

    2.9. Đổi mới phương pháp, hình thức KTĐG

    a. Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Học kỳ 1 vào tuần 10; học kỳ 2 vào tuần 26.

       b. Thực hiện việc ra đề, coi, chấm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng quy chế, thực chất, khách quan, phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

       Tăng cường đổi mới hình thức đánh giá thường xuyên: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập; qua kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, qua kết quả thực hành, thí nghiệm; qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) của học sinh trong thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong CT GDPT hiện hành trên nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai.

     c. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mục tiêu của chương trình giáo dục, GV xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ trong các bài kiểm tra, đảm bảo phù hợp đối tượng học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.

      d. Kết hợp hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; chú ý việc vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; tăng cường các câu hỏi mở, gắn với thực tế đời sống đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh thể hiện sự hiểu biết và quan điểm về các vấn đề xã hội.

      đ. Xây dựng, bổ sung ngân hàng đề thi, đề kiểm tra trong nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường; tích cực đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

     Cần tập trung cụ thể như sau:
          - Tập trung, có hiệu quả công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Thực hiện thực chất, hiệu quả việc xây dựng kế hoạch bài học, xây dựng chủ đề bài học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học, kiểm tra đánh giá.

          -. Thực hiện đổi mới hình thức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ; đổi mới linh hoạt cách tổ chức các kỳ thi phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khách quan, chất lượng, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục theo hướng mở, vận dụng kiến thức liên môn, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
         - Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi giáo viên trong các hoạt động dạy học. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khich́ tư ̣hoc̣, tạo cơ sở để học sinh tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức hoc̣ tâp̣ . Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

         -. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho HS. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của GV; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn; trung thực trong học tập…

       - Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, lựa chọn nội dung dạy học, thiết kế các hoạt động học, xây dựng kế hoạch bài học, chủ đề bài học; đổi mới hình thức, phương pháp dạy học; vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các hình thức trải nghiệm; vận dụng thuần thục các hình thức dạy học trực tuyến, đảm bảo tốt việc chuẩn bị thực hiện CT GDPT 2018.
3. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
    Đẩy mạnh việc triển khai CT GDPT 2018 theo Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

      3.1. Tập trung thực hiện Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm cho việc thực hiện CT GDPT 2018; xem xét, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện CT GDPT 2018.

      3.2. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợpvới kế hoạch của Bộ GDĐT.

       Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT 2018, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

        3.3. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.
4. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
    4.1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
      a. Tham gia tập huấn về CTGDPT mới  về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương…

      b. Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT, đáp ứng việc triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
    4.2. Tăng cường hiệu quả quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
      Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục; thành lập tổ tư vấn, bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

      Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.
5. Duy trì, nâng cao kết quả phố cập giáo dục
      5.1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10- chương trình/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
     5.2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên phụ trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.
   5.3. Tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGDTHCS ra lớp: nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGDTHCS.
6. Đổi mới công tác quản lí giáo dục
   6.1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục; thực hiện kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao .
   6.2. Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.
Hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trong nhà trường được quy định tại Điều 27 Điều lệ trường trung học ban hành tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT
* Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn và nội dung các cuộc họp chuyên môn.
* Đối với giáo viên:
- Giáo án (bài soạn);
- Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;
- Sổ điểm cá nhân;
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).
 Tăng cường quản lý, dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết lập, sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách. Riêng đối với sử dụng sổ ghi điểm, học bạ học sinh trên phần mềm Vn.edu thực hiện theo quy chế sử dụng sổ điểm điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-THCSQT ngày 20/9/2017 của trường THCS Quang Trung.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết lập các loại hồ sơ chủ nhiệm, quản lý học sinh và trao đổi thông tin với phụ huynh. Chú ý việc sử dụng số gọi tên, ghi điểm và học bạ học sinh đảm bảo tính chính xác, cập nhật và đúng quy chế.
 Hồ sơ sổ sách quản lý từ cấp tổ/nhóm chuyên môn trở lên phải được lưu trữ thường xuyên tại nhà trường.
 Hồ sơ dạy học của giáo viên phải được bảo quản đầy đủ và lưu tại nhà trường vào cuối năm học.
Việc kiểm tra hồ sơ sổ sách, thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học. Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, nhà trường còn tổ chức kiểm tra đột xuất. Số lần kiểm tra ít nhất được quy định như sau:
+ Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn 2 lần/tổ/năm học.
+ Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên ít nhất 1 lần/giáo viên/năm học.
+ Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên 2 lần/giáo viên/học kì.
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý
  7.1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.
   7.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng, tiếp tục thực hiện sổ điểm điện tử.
   7.3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiên độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên...  trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
8. Đẩy mạnh công tác truyền thông
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin đề định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới CTGDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
9. Triển khai Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”

     Thực hiện Kế hoạch 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong năm học 2020-2021, cần tập trung hiện các nhiệm vụ sau:
    a. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học hạnh phúc” để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

    b. Thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về mục tiêu, ý nghĩa xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

     c. Đăng kí xây dựng “Trường học hạnh phúc” theo tiêu chí đã quy định; đồng thời,

     d. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; cải tạo cảnh quan sư phạm, trang trí nội thất phòng học, phòng làm việc, tạo môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, nhân ái.
     đ.Xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

      e. Phát động thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại trường. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có kết quả, thành tích nổi bật, tạo được ảnh hưởng tích cực trong hoạt động xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

10. Công tác thi đua - khen thưởng
Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích CBGVNV có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn.
IV.  Một số chỉ tiêu
*. Chỉ tiêu chất lượng học lực: 
      - Loại  khá giỏi : 50% trở lên
      - Lên lớp thẳng  95% trở lên
      - Lên lớp sau thi lại: 99%
      - Tốt nghiệp THCS đạt từ 98 % trở lên
* Hạnh kiểm:
        - 98% HS đạt hạnh kiểm khá tốt, không có học sinh yếu về hạnh kiểm
         - 100% đội viên đăng ký và thực hiện hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.
* Đảm bảo sĩ số học sinh bỏ học không quá 0,5%.
* Duy trì chất lượng phổ cập giáo dục bậc THCS.
* Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng/ tổ;  2 sản phẩm trên trường học kết nối/ HK/ tổ.
* Tham gia đầy đủ các hội thi do phòng tổ chức: Mỗi tổ có ít nhất 01 sản phẩm khoa học kỷ thuật danh cho học sinh; 01 sản phẩm giáo án Elerning tham gia dự thi.
* Tham gia đầy đủ các môn thi học sinh giỏi cấp huyện.
                   - Về các môn văn hóa đạt: 10 giải
                   - TDTT:                               10 giải
                     - Các hội thi khác: 5 giải ( Gồm có các môn thi: Tài năng tiếng Anh, TNTH, TTVH, vẽ tranh, KHKT)
* Hiệu trưởng, P. hiệu trưởng dự giờ ít nhất 1tiết/ gv/ năm
* Tổ trưởng, tổ phó dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 04 tiết/01 giáo viên/năm.
* Giáo viên dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/ năm
*  Danh hiệu trường : Tiên tiến xuất sắc
* Chi bộ Đảng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
* Các đoàn thể : Công đoàn: Vững mạnh, Chi Đoàn: Vững mạnh
* Liên đội :   Vững mạnh xuất sắc    
* Cán bộ, giáo viên, NV :  -  LĐTT 18; CSTĐCS: 3                                    
V. Đề nghị :
  1. Ban đại diện CMHS
   Phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh, quản lý tốt việc học tập sinh hoạt của học sinh ở nhà, thường xuyên liên hệ phối hợp với nhà trường, giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt các thông tin của học sinh để phối hợp giáo dục có hiệu quả; Tạo điều kiện thuận lợi cho con em được tham gia sinh hoạt, học tập đầy đủ, không để con em phải nghỉ học; Phối hợp tốt với nhà trường trong công tác vận động học sinh ra lớp; Thực hiện công tác tác XHH giáo dục để xây dựng trường đạt chuẩn ( Trồng cây xanh)
 2. Đối  với chính quyền địa phương:
- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh về ANTT, ATGT, không có tệ nạn xã hội, phối hợp với nhà trường tuyên truyền về giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội.
- Cùng nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì số lượng học sinh nhằm thực hiện tốt phổ cập.
- Tuyên truyền nhân dân về công tác bảo hiểm y tế bắc buộc đối với học sinh.
- Cho nhà trường khai thác 1 số cây trồng ở trường cũ để lấy nguồn kinh phí trồng cây xanh xây dựng trường xanh sạch đẹp.
- Hổ trợ nhà trường về y tế và an ninh trật tự trong các đợt sinh hoạt tập trung toàn trường, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.
3.  Đối với Phòng GD-ĐT:
- Tham mưu đề xuất với UNBD huyện xây dựng thêm 2 phòng học để đủ phòng học 2 buổi/ngày; bổ sung kinh phí mua bàn ghế phòng họp Hội đồng sư phạm; mua bổ sung thiết bị, máy tính phòng dạy tin; chỉ đạo mua sắm CSVC, thiết bị nguồn kinh phí năm 2020 huyện đã duyệt cấp cho các trường kịp thời.
     Trên đây là dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 đề nghị CBGVNV tham gia góp ý bổ sung./.                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
 • PGD&ĐT Núi thành;
 • Công đoàn trường;
 • P. Hiệu trưởng, TTCM;
 • Các tổ, bộ phận;                                                                                       Trần Cúc
 • Lưu VT.                                                                                                               
                                                                                    
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
LIÊN KẾT WEBSITE
aThống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay176
 • Tháng hiện tại595
 • Tổng lượt truy cập172,810
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây